This Week's News

November 11th -  November 15th, 2019

Monday, November 11th  - Veteran's Day, No School

Tuesday, November 12th- Day D

Wednesday, November 13th - Day E           

Thursday, November 14th - Day A

Friday, November 15th - Day B